รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประชุมวิทยาการวัคซีน ครั้งที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๔

ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร

*ท่านสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อได้*

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล
1 นาย วิรัตน์ พลเลิศ
2 นางสาว ธิดารัตน์ นิมิตรวานิช
3 นาง พรทิพย์ วุฒิสรรพ์
4 นาย วีระชัย ธารมณีวงศ์
5 นาย เลิศฤทธิ์  ลีลาธร
6 นาง พรลัดดา บุญจันทร์
7 ดร. จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์
8 น.สพ. บุญเลิศ ล้ำเลิศเดชา
9 นางสาว ตุลยา โพธารส
10 นางสาว วิรา ปราการพิลาศ
11 นางสาว พินทุ์สุดา เหลืองไพบูลย์
12 นาย สมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี
13 นาง กัลยา สกุลไทย
14 นาง นวพรรณ สันตยากร
15 นาง เกษสุมา วงษ์ไกร
16 ศ.เกียรติคุณ นพ. บุญเจือ ธรณินทร์
17 นส.พ. วิน สุรเชษฐพงษ์
18 นาง บุญญภา  เครือวรรณ
19 นางสาว สุชาดา สุขุมวิทยา
20 นาง รพี ไตรชวโรจน์
21 นางสาว รุ้งเพชร  ปริณายก
22 นาง กาญจนา  เลิศวุฒิ
23 นาง รัชดา  เกษมทรัพย์
24 นาย เกียรติศักดิ์  เหลืองกำจร
25 นาย เรืองชัย กวีพรพจน์
26 ผศ.ดร. รติยา  คูเขตพิทักษ์วงศ์
27 นางสาว พรอำภา บรรจงมณี
28 พ.ต. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี
29 ศ.พิเศษ ภญ. สุมนา ชมวิลัย
30 นาง ทัศนีย์  พาณิชย์กุล
31 ภก อนวัช  มิตรประทาน
32 นาง ศศิวิมล พัฒเสมา
33 นาย ธัชพล  พงษ์สาลี
34 นางสาว วันดี ยินดียั่งยืน
35 นางสาว เพียงรวี  ภู่อาวรณ์
36 นางสาว พจนวรรณ มูลมณี
37 นพ. วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์
38 นางสาว พรพิมล เปรมชัยพร
39 พันเอกหญิง ดร. ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
40 ดร. ณรงค์ นิทัศน์พัฒนา
41 นางสาว นัยนา  ณีศะนันท์
42 รศ.ดร. ปริ่มเฉนียน  มุ่งการดี
43 นาย อนันต์ วีนะสกุลชัย
44 นาง พัชรา คูถิรตระการ
45 พ.อ.นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา
46 พ.อ.นพ. สรชัย  นิตยพันธ์
47 พ.อ.หญิง จิราภา เอี่ยมศิลา
48 พ.ท. คุณากร  คณา
49 นาง จันทรา  ชุนถนอม
50 นาง อรสา  สุวรรณสาร
51 นาย รังสรรค์ โยธาประเสริฐ
52 นาย ภูมินทร์  ยั่งยืนนาน
53 นาน ปณิธาน  ภูเสตวงษ์
54 ดร. กมลทิพย์  วิวัฒนวงศา
55 นาง ปิยรัชต์  สันตะรัตติวงศ์
56 นางสาว กุลชลี  เหล่าทวีทรัพย์
57 นางสาว แก้วเก้ากาญ  ชุมเปีย
58 นางสาว นันทรัตน์ เคนปิตา
59 นาย ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์
60 นางสาว กมลชนก  รักเสรี
61 นาง อุทัยวรรณ  ศรีชัยรัตนกูล
62 รศ.ดร.ภญ. วิมลมาศ  ลิปิพันธ์
63 นางสาว ชวนชม  ธนานิธิศักดิ์
64 นายแพทย์ วิทยา  หลิวเสรี
65 Mr. INDRAJEET POREDI
66 ดร. พรระพี  วงศ์วิไล
67 ดร. วศิน  บัวศรี
68 ดร. พรรณิภา  พรหมพิบูลย์
69 ดร. ชุตินธร  เสือดี
70 นาย เจษฎา  เสถียรสุนทร
71 Mr. Hong Thai Pham
72 นาย เอกลักษณ์  เหมจินดา
73 นางสาว กมลรัตน์  บูรณะศิริ
74 พญ.คุณหญิง อนันต์  นิสาลักษณ์
75 ดร. พีรญาณ์  ภูมิบุญชู
76 ภญ. วชิราภรณ์  เหมมาลา
77 นาง พิมพ์สุข  ศะศิประภา
78 นาง ทิพจุฑา  พานทอง
79 ภก. วิทยา  ประชาเฉลิม
80 นาง ปริญดา  ไอศูรย์พิศาลกุล
81 นาง วรรณา  วิจิตร
82 นางสาว สมจิตร  บุญชัยยะ
83 นาย ภีมพล  คงโต
84 ดร. พัชรา  เผือกเทศ
85 นาย สุวัฒน์  กิตติดิลกกุล
86 นพ. ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์
87 นาย ฐิติรัตน์  จิรัญญนันท์
88 นางสาว รศนา  ศาสน์พิสุทธิกุล
89 ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
90 นพ. จารุบุตร  อังสนากุล
91 นางสาว ณัฐชยา  รัฐอนันต์พินิจ
92 นางสาว สุพรรณี  รักษาพล
93 นางสาว วิไลลักษณ์  ตลับทองไทย
94 นาง อุบลรัตน์  สินรักษา
95 นพ. ระวี  สิริประเสริฐ
96 ดร. ทรงศรี  เกษมพิมลพร
97 นางสาว รุ่งนภา  จิรวัฒน์สมพร
98 นาง จันทร์เพ็ญ  ชาญสิกขกร
99 ศ. พรรณี  ปิติสุทธิธรรม
100 นพ. ทรงพล  ชวาลตันพิพัทธ์
101 พญ. จุไร  วงศ์สวัสดิ์
102 พ.ท.หญิง ขวัญใจ  วิพุท ธิกุล
103 นางสาว จารวี  รัตนยศ
104 พญ. พจมาน  พิศาลประภา
105 นาย ปริญญา  จันทร์หล้าฟ้า
106 ดร. พุทธรดา  นิลเอสงค์
107 นางสาว ฉัตรทิพย์  สุภัทรพาหิรผล
108 นาง จงกล ชมิกานนท์
109 นาง วิไล  บัณฑิตานุกูล
110 ภญ. วิลักษณ์ วังกานนท์
111 ดร. สุเนตร  ชื่นกิจมงคล
112 นางสาว พัทธ์สินี มีสมสาร
113 นางสาว ศิริพร  เชิดเกียรติศักดิ์
114 นาง อนงค์นุช  เนตยกุล
115 นางสาว ปทุมมาลย์  ศิลาพร
116 ผศ.ดร. ณัฐ มาลัยนวล
117 นพ. บุณยรักษ์ พูนชัย
118 นาง ภัทราวดี บูรณตระกูล
119 ภญ. ปรุฬห์ลักษณ์  ศรีเฉลิม
120 ภญ. ณยา  วงษ์พูน
121 พ.อ.หญิง ศรีลักขณ์  สิมะเสถียร
122 พ.อ. วีระชัย  วัฒนวีรเดช
123 น.ส. ฐิติอร  ฤาชาฤทธิ์
124 ผศ.ดร. จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์
125 สพ.ญ. หทัยชนก  เอมรัฐ
126 สพ.ญ. จารุณี  สาตรา
127 สพ. พิชัย อภิชาติพันธ์
128 นพ. ยอร์น  จิระนคร
129 พญ. อุทุมพร  กำภู ณ อยุธยา
130 นางสาว พรพรรณ  วิรุฬห์ภิญโญ
131 นางสาว ภาภิส  แสงวัฒนกุล
132 นางสาว ศิริวรรณ  หัตถเสรีพงษ์
133 ดร. บุษยา  ไทยสมบูรณ์สุข
134 นางสาว อัจฉริยรัช  แสงดารา
135 นางสาว ทวีวรรณ  หรรษาวงศ์
136 ผศ.สพ.ญ.ดร. ศิริวรรณ  พราพงษ์
137 ดร.ภญ. กรรณิกา  เทียรฆนิธิกูล
138 นาง อรุณรัตน์  จันทนขจรฟุ้ง
139 นาง สุรัตน์ ปุณยหทัยกุล
140 นาง ฟารีดะห์ มูหาหมัด
141 นางสาว น้องใหม่  ศิริสมวงศ์
142 ภก. สิทธิ์  ถิระภาคภูมิอนันต์
143 พญ. จันทพงษ์ วะสี
144 นพ. ชัยรัตน์  เตชะไกรศักดิ์
145 ดร. ดณยา จันทร์สิงหกุล
146 นางสาว ชลันดากร  เรืองประเสริฐกิจ
147 ดร. สุภาพร  ภูมิอมร
148 นาง วิริยามาตย์  เจริญคุณธรรม
149 นาย อภิชัย  ศุภสารสาทร
150 นางสาว นงเยาว์  สมเดช
151 นาง สุกัลยาณี  ไชยมี
152 นางสาว พยอม  เอกศิริ
153 นาง ณัฐกานต์  ปิงงามทรัพย์
154 นาย กรพงศ์  ภิญโญสุธี
155 นาย อัศจรรย์  อาเมน
156 นางสาว โสภิตา  พลสา
157 นาย จิรเดช  ปัจฉิม
158 นาย พรเทพ  ต้านหยุด
159 นางสาว ศิริลักษณ์  ศรีธัญรัตน์
160 นาย สุทธิพงษ์  ปิ่นแก้ว
161 นางสาว พัทรียา  โภคะกุล
162 นางสาว รพีพรรณ  เดชพิชัย
163 นางสาว พรรณรวี  โพธิ์เทียนทอง
164 นางสาว ปาริฉัตร  ดวงแข
165 นางสาว อรุโนชา  เห็นประเสริฐ
166 นางสาว สายทิพย์  ซาปาวี
167 นาย นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์
168 นพ. ธนพล  หวังธีระประเสริฐ
169 ภญ. วิมล  สุวรรณเกศาวงศ์
170 นพ. ชัยพร  โรจน์วัฒน์ศิริเวช
171 นาง จิตตาพร  วัฒนเสวี
172 นาง อรพรรณ  อปานนท์
173 นายแพทย์ จามิกร เภกะสุต

*Update 31/05/2011*

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 02 590 3196-9